xxxxxxx

xxxxx

Programy profilaktyczne realizowane w Panaceum w ramach umowy z xxxxx

xxxxx

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Bardzo ważną rolę w ich rozwoju odgrywa styl życia: niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres. W ramach Programu w 2015 roku zapraszamy osoby u których dotychczas nie rozpoznano chorób układu krążenia i cukrzycy urodzone w roku 1980, 1975, 1970, 1965, 1960. Program skierowany jest do osób które nie korzystały z badań układu krążenia w ciągu ostatnich pięciu lat.

Co nas czeka jeżeli zgłosimy się do programu:

Światowa Organizacja Zdrowia za najistotniejsze czynniki ryzyka powodujące choroby układu krążenia uznała m.in.: nadciśnienie tętnicze krwi, palenie tytoniu, picie alkoholu, niską aktywność ruchową, nadwagę i otyłość, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, obciążenia genetyczne. Jeżeli spełniamy te kryteria, a do tego odczuwamy np. ból w klatce piersiowej, któremu często towarzyszy niepokój, czasami duszność kołatanie serca, a niekiedy nudności i zawroty głowy to weźmy udział w programie.

W oparciu o uzyskane na podstawie powyższych badań, wyniki, zostaniemy zakwalifikowani do określonej grupy ryzyka wystąpienia choroby i lekarz określi nam sposób dalszej opieki medycznej. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z ich powodu w naszym kraju należy do najwyższych w regionie europejskim. Cztery lata temu choroby układu krążenia spowodowały śmierć ponad 173 tysięcy Polaków, dając współczynnik zgonów na 10 tys. mieszkańców równy 44,9.

xxxxx

 Program profilaktyki gruźlicy

Adresatami Programu jest populacja osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:

Celem  programu jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę, objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę, zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę.

Celem pośrednim jest podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o źródłach i drogach zakażenia, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, danych epidemiologicznych właściwego terenu, ośrodkach medycznych prowadzących terapię oraz podstawach prawnych obowiązku leczenia.

Świadczeniobiorca składa pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców). Badania profilaktyczne w prewencji gruźlicy są świadczeniami gwarantowanymi raz na 2 lata. Pacjenci mogą również, a nawet powinni korzystać z programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ a realizowanych przez innych świadczeniodawców.

xxxxx

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego. Programem objęta jest populacja kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka)  -  co 12 miesięcy. Pacjentka leczona z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostaje objęta programem. Nie jest wymagane skierowanie. Miejscem wykonywania są poradnie położniczo-ginekologiczne posiadające umowę z NFZ. Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane na dalsze badania diagnostyczne lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

xxxxx

Program profilaktyki raka piersi

Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego. Programem objęta jest populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

Kryteria wykluczające:

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o  charakterze złośliwym w piersi. Nie jest wymagane skierowanie. Miejscem wykonania są pracownie mammograficzne które podpisały umowę z NFZ na wykonywanie badań.

xxxxx

Program profilaktyki chorób od tytoniowych (w tym POCHP) - palenie jest uleczalne

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia od tytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób od tytoniowych.

Etap podstawowy - adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania.

Miejsce wykonania: świadczeniodawcy którzy podpisali umowę z NFZ na wykonywanie badań.

xxxxx

Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry

W ramach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie okulistyka, zawartych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ wykonywane są badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry. Badanie wykonywane jest u osób w wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), u których nie przeprowadzono badania w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Badaniem nie mogą być objęci świadczeniobiorcy, u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę. Nie jest wymagane skierowanie.

Miejscem wykonania są gabinety okulistyczne które podpisały umowe z NFZ na wykonywanie badań.

xxxxx

Program badań prenatalnych

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju. W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:


Miejsce wykonywania: świadczeniodawcy którzy podpisali umowę z NFZ na wykonywanie badań.


Bliższe informacje można uzyskać u lekarza rodzinnego lub na stronie LOW NFZ nfz-lublin.pl

xxxxx

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach