xxxxxxx

xxxxx

Jak się zapisać do Panaceum ?

Zgodnie z zasadami systemu ochrony zdrowia w Polsce ubezpieczony ma prawo wybrać poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, w której wybierze swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową, a także w przypadku kobiet dodatkowo położną.  Wyboru takiego można dokonać dwa razy w roku (bez konsekwencji finansowych). W przypadku, gdy świadczeniobiorca po raz trzeci w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę lub położną - wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 PLN. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni opiekun jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi pacjent. Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest niezależny ani od wieku pacjenta ani od jego miejsca zameldowania. Oczywiście najkorzystniej jest gdy zachowana jest ciągłość opieki u jednego lekarza. Aby wybrać lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę lub położną, pacjent musi udać się do Praktyki i wypełnić deklarację. Wyboru lekarza, pielegniarki lub położnej dla nieletnich dzieci dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Osoby ubezpieczone otrzymują świadczenia przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie. Osoby nieubezpieczone otrzymują świadczenia odpłatnie.

xxxxx

Jak zostać pacjentem Panaceum - Praktyki Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach?

Należy zgłosić się do Praktyki z dowodem tożsamości i ważnym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownik rejestracji wypełni i wydrukuje deklaracje, a pacjent składa jedynie podpis potwierdzający wybór lekarza, pielęgniarki bądź położnej - taki jest wymóg NFZ. Istnieje również możliwość przekazania wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji telefonicznie, a przy okazji pierwszej wizyty w Panaceum złożenie wymaganych na deklaracji podpisów.

xxxxx

Co to znaczy dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej?

W deklaracji wybieramy lekarza u którego chcemy się leczyć. Lekarz taki będzie dysponował całą naszą dokumentacją medyczną. Nie oznacza to jednak, że w przypadku nieobecności naszego lekarza nie będziemy mogli być przyjęci przez innego lekarza naszej Praktyki. Zachęcamy jednak do wizyt u innych lekarzy tylko w wyjątkowych i nagłych sytuacjach.


Pielęgniarkę rodzinną wybieramy podobnie. Pielęgniarka przychodzi do nas w takich sytuacjach jak narodziny dziecka, konieczność wykonania zastrzyków w domu, czy wykonania zabiegów pielęgnacyjnych u osób obłożnie chorych. Położną środowiskową wybierają tylko kobiety oraz rodzice dzieci do ukończenia drugiego miesiąca życia dziecka. Kobiety mają kontakt z położną w okresie okołoporodowym. Położna przychodzi po porodzie, sprawdza czy połóg przebiega prawidłowo, doradza jak zająć się sobą i dzieckiem w tym trudnym dla kobiety okresie. Wykonuje również wizyty patronażowe u noworodka.

xxxxx

Co zrobić, jeśli do tej pory nie wybrałem lekarza rodzinnego ?

Należy to zrobić jak najszybciej. Jeśli nie chorujemy, nie myślimy o leczeniu. Trzeba się zgłosić do nas do Praktyki z dowodem tożsamości, dowodem ubezpieczenia i wypełnić deklarację.

xxxxx

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach