xxxxxxx

xxxxx

Skierowanie na badania diagnostyczne w związku z prowadzonym leczeniem

Jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność wykonania badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawia pisemne skierowanie oraz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane nieodpłatnie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Wykaz badań diagnostycznych, na które może skierować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jest określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.).

Pacjent posiadający skierowanie z poradni specjalistycznej może wykonać badania odpłatnie płacąc za nie wg cennika.

xxxxx

Lista badań laboratoryjnych zalecanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

xxxxx

Wykaz współpracujących zakładów medycznych

Wykaz zakładów świadczących usługi dla pacjentów "PANACEUM" Praktyki Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach:

xxxxx

Skierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta przez pielęgniarkę, do której pacjent jest zadeklarowany.

xxxxx

Skierowanie pacjenta do lekarza specjalisty lub szpitala

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala w celu kontynuowania leczenia i dalszej diagnostyki dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych, które zostały wykonane u pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia rozpoznania będącego podstawą wystawienia skierowania.

Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do:

Nie jest również wymagane od osób:

Skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie jest również wymagane do szpitala w nagłych przypadkach.

xxxxx

Wypisywanie recepty według zalecenia lekarza specjalisty

Lekarz poz może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, tylko wówczas, jeżeli otrzyma pisemną informację od lekarza specjalisty (tzw. informację dla lekarza kierującego/podstawowej opieki zdrowotnej). Powyższy dokument zawiera informacje o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, podobnie jak inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, nie może ordynować leków w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczych. W celu uzyskania recepty z częściową odpłatnością pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu ubezpieczenia lub dokumentu uprawniającego do dodatkowych zniżek.

xxxxx

Wystawienie zlecenia na wyroby medyczne - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacjach uzasadnionych medycznie może wystawić zlecenie na następujące wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może wystawiać świadczeniobiorcy zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczych.

xxxxx

Skierowanie na rehabilitację

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady. W takich przypadkach lekarz poz wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność. W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji, ale tylko w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych.

xxxxx

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie przesyłane jest do oddziału wojewódzkiego NFZ. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań (OB, morfologia krwi, analiza moczu, EKG), wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeżeli w tym okresie leczenie nie może być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza kierującego, a o fakcie tym zawiadamiany jest w sposób pisemny także pacjent.

xxxxx

Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach