xxxxxxx


Karta Praw Pacjenta

Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów KonstytucjiPrawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.


Pacjent ma prawo do:


 1. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością – art.4.
 2. Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki – art.30.
 3. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu – art.31 ust. 1.
 4. Zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i rokowaniu wówczas, gdy lekarz sądzi, że ogranicza tę informację z uwagi na dobro pacjenta – art.31 ust. 4.
 5. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielić informacji o których mowa w pkt.3 – art.31 ust.2.
 6. Wyrażenie żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt. 3 – art.31 ust. 3.
 7. Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielania mu innego świadczenia zdrowotnego
 8. Wyrażenie zgody lub odmowy na wykonanie zabiegu operacyjnego lub zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko, w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić informacji, o której mowa w pkt. 3 – art. 34 ust. 1 i 2
 9. Uzyskanie od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie – art.35 ust. 1,
 10. Poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej – art. 36 ust. 1 i 2,
 11. Wyrażenia zgody lub odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń – art. 36 ust. 1 i 2,
 12. Wnioskowanie do lekarza o zasięgniecie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowanie konsylium lekarskiego – art. 37
 13. Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej – art. 38 ust. 2,
 14. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu – art. 40 ust. 1,
 15. Uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla pacjenta skutkach w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza – art. 40 ust. 2 pkt. 4,
 16. Wyrażenia zgody lub odmowy na podanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikacje pacjenta – art. 40 ust. 4

Ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu, ma prawo do:Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r.


Pacjent ma prawo do:Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.


Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:


 1. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielonych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej art. 10 ust. 1,
 2. bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej – art. 10 ust. 2,
 3. zapewnienia mu metod postępowania leczniczego właściwego nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale również ze względu na jego interesy oraz inne jego dobra osobiste i dążenia do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy – art. 12,
 4. porozumiewania się z rodziną bez ograniczeń i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym lub w domu opieki społecznej – art. 13
 5. wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem psychiatrycznym bez wypisywania go z zakładu – art. 14,
 6. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka musi wynikać z ustawy – art. 18,
 7. uprzedzenie o zamiarze przeprowadzenia badań psychiatrycznych bez jego zgody oraz podania przyczyny takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – art. 21 ust. 1 i 2,
 8. wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta – art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,
 9. poinformowania i wyjaśnienia mu przyczyn przyjęcia go do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyrazi na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach – art. 23 ust. 3,
 10. cofniecia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie go do szpitala psychiatrycznego – art. 28
 11. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcia przyczyn przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym – art. 33 ust. 1 i 2,
 12. wypisania się ze szpitalapsychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody – art. 35 ust. 1,
 13. pozostania w szpitalu w sytuacji, októrej jest mowa w pkt. 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy – art. 35 ust. 2,
 14. złożenia w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania go ze szpitala psychiatrycznego – art. 36 ust. 1,
 15. wystąpienie do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskaniu odmowy wypisania na wniosek, o którym mowa w pkt. 19 – art. 36 ust. 3,
 16. informacji o sposobie i terminie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt. 20 – art. 36 ust. 3
 17. złożenie wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju – art. 44 ust. 1,

Ma także prawo do tego, aby osoby, wykonujące czynności wynikające z ustawy, zachowywały w tajemnicy wszystko, co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy – art. 50 ust. 1.


Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 r.


Pacjent ma prawo:Podstawowe unormowania prawne wynikające z :

- Ustawy zasadniczej – Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.Nr78 poz.483)

- Ustaw:


Profilaktyka

Ważne informacje

Panaceum s.c. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Karczmiskach